صرافی تجارت/درباره ما/معرفی مدیرعامل و هیات مدیره

معرفی مدیرعامل و هیات مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
آقای فرهاد خجسته رئیس هیات مدیره
تلفن : 77621013-15
خانم بهناز ذوالفقاری نائب رئیس هیات مدیره
تلفن : 77621013-15
آقای محمد حسن موسی نژاد مدیر عامل و عضو هیات مدیره
تلفن : 77621013-15