صرافی تجارت/درباره ما/معرفی مدیرعامل و هیات مدیره

معرفی مدیرعامل و هیات مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
آقای سیاوش شعیبی مدیر عامل و عضو هیات مدیره
تلفن : 77621013-15
آقای سید محمد جعفر شوشتریان رئیس هیات مدیره
تلفن : 77621013-15
آقای مهدی گودرزی نائب رئیس هیات مدیره
تلفن : 77621013-15