صرافی تجارت/درباره ما/معرفی مدیرعامل و هیات مدیره

معرفی مدیرعامل و هیات مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
آقای مجید قربانی مدیر عامل و عضو هیات مدیره
تلفن : 77621013-15
خانم بهناز ذوالفقاری عضو هیات مدیره
تلفن : 77621013-15
آقای محمد تقی مهدوی زفرقندی عضو هیات مدیره
تلفن : 77621013-15