صرافی تجارت/خدمات/خرید و فروش حوالجات

خرید و فروش حوالجات

  1. خرید ارزهای صادراتی بصورت حواله و اسکناس در خارج از کشور و رفع تعهدهای صادراتی در سامانه های نیما و سنا
  2. فروش ارز در سامانه نیما به متقاضیان طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
  3. ارائهخدمات ارزی در کشورهای همسایه عراق و افغانستان جهت دریافت وجوه صادراتی
  4. آزادسازی ارزهای منشادار (خدمات بیشتر به واردکنندگان کالاهای اساسی)
  5. انتقال ارز از طریق کارگزاران شرکت به کلیه نقاط جهان (طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) 
  6. پرداخت حواله بصورت نقدی در کشورهای امارات، ترکیه و ...